Termes i condicions

1.- Aspectes generals

 1. Les següents Condicions Generals de Contracte, en la seva respectiva versió vigent, seran aplicable a les relacions de negocis de qualsevol tipus entre COMERCIAL DE PRODUCTES D’INSTAL.LACIONS GTEKNICS, S.L., (en endavant GTEKNICS) i el client. Els clients podran ser tant empresaris com consumidors. A l’efecte d’aquestes Condicions generals de contractació, són consumidors o usuaris les persones físiques que actuïn, sobretot, amb un propòsit aliè a la seva activitat comercial, empresarial o professional independent. Es considera empresari a tota persona física o jurídica  que, en celebrar un negoci jurídic, actuï directament o a través d’una altra persona en el seu nom o seguint les seves instruccions, amb un propòsit relacionat amb la seva activitat comercial, empresarial o professional independent.
 2. Per a comprar un producte s’ha de tenir com a mínim 18 anys i comptar amb una targeta de crèdit/dèbit vàlida i emesa al teu nom. La usuària declara que és major d’edat (major de 18 anys) i disposa de capacitat legal necessària per a la compra dels articles oferts.
 3. La representació dels productes a la botiga online no constitueix cap oferta vinculant sinó merament un catàleg online sense compromís de la gamma de mercaderies. Clicant sobre el botó «Comprar» el client envia una comanda vinculant per les mercaderies dipositades en la cistella de compra. Immediatament després d’enviat la comanda s’envia la confirmació de la recepció d’aquest. El contracte de compra solament es perfecciona amb la nostra confirmació per separat de la comanda. El text del contracte es guarda i les dades de la comanda, així com les Condicions Generals de Contracte s’envien al client per correu electrònic. El client pot veure i consultar totes les comandes anteriors en l’àrea Log-in.
 4. GTEKCNICS es reserva el dret a no efectuar la prestació promesa quan, després de la conclusió del contracte i malgrat haver-se conclòs el corresponent negoci jurídic obligacional, resulti que la mercaderia en qüestió no està disponible. En aquest cas s’informarà el client immediatament sobre aquest tema. Les contraprestacions o retribucions que s’hagin pogut realitzar per endavant es retornaran immediatament. Quedarà exclòs qualsevol altre dret de reclamació enfront de GTEKNICS.
 5. En realitzar una comanda a la botiga online, el client segueix els passos tècnics que es detallen a continuació:
  • Clic sobre el botó «anar a caixa» en la cistella de compra mostrada
  • Es passa a la pàgina de vista general de comanda (Caixa) en la qual se segueixen els passos de compra que es detallen a continuació
  • Pas 1 Selecció de la «Adreça de factura i de lliurament» (en cas que el client hagi iniciat sessió amb el Log-in però no tingui compte de client; en cas contrari, les adreces de factura i lliurament ja estan guardades);
   • Introduir l’«Adreça de factura»;
   • Si l’adreça de factura i l’adreça de lliurament no coincideixen, mitjançant un clic en la casella pot vostè «introduir una adreça de lliurament diferent»
  • Pas 2 En el següent apartat es mostren de forma resumida “Tots els articles de la seva comanda»; existeix la possibilitat de canviar el contingut de la cistella de compra
  • Pas 3 Selecció de la «Forma de pagament» (clicant la forma de pagament desitjada)
  • Pas 4 Possibilitat de triar «Altres opcions» mitjançant clic (adreça de lliurament diferent, data d’expedició, comentari/informació sobre la comanda)
  • Finalitzar la comanda clicant sobre el botó «Comprar»

El client podrà accedir al respectiu pas anterior de la seva comanda per mitjà de les funcions habituals del seu navegador d’Internet.

2.- Entrega

 1. Si el client és empresari, el lliurament es realitzarà sempre a risc del client. Això també serà aplicable a lliuraments parcials. Si el client és consumidor, el risc de la pèrdua casual i de la deterioració casual de l’objecte venut solament passarà al client en el moment del lliurament de l’objecte, fins i tot quan es tracti d’una venda per correu. El mateix serà aplicable, si el client es demora en l’acceptació de la mercaderia. El lliurament s’efectuarà en l’adreça de lliurament indicat pel client.
 2. Tots els preus són preus de pagament en efectiu, més IVA, més els costos d’embalatge i transport que es puguin produir.
 3. Als països fora de la Unió Europea es poden generar, per al client, aranzels duaners i taxes addicionals.
 4. El client o una persona encarregada pel mateix haurà de comprovar immediatament després de la recepció si la mercaderia presenta danys causats pel transport, sempre que el client sigui comerciant. El client que sigui comerciant haurà de sol·licitar al transportista la confirmació per escrit dels danys constatables de l’embalatge o causats pel transport en la mercaderia i informar-nos dels mateixos a la recepció d’aquesta. Als clients que siguin consumidors els demanem, sense compromís ni vinculació jurídica, que així mateix ens informin sobre els danys ostensibles i constatables que hagin estat causats pel transport.

3.- Dret legal de revocació

3.1.- Dret de revocació

Sempre que el client sigui tindrà dret a revocar aquest contracte en el termini de catorze dies sense necessitat d’indicar motius. El termini de revocació és de catorze dies a partir del dia en què el client o una persona encarregada pel mateix – i que no sigui el transportista – hagi pres possessió de l’última mercaderia.
Per a exercir el dret de revocació, el client ens ha d’informar a GTEKNICS mitjançant una declaració clara i unívoca (p. ex. una carta enviada per correu, fax o correu electrònic) sobre la seva decisió de revocar aquest contracte. Per a això pot utilitzar el model de formulari de revocació l’ús de la qual, no obstant això, no és obligatori.

Per a respectar el termini de revocació serà suficient que el client enviï el seu comunicat sobre la seva decisió de revocació abans de finalitzar el termini de revocació.

3.2.- Conseqüències de la revocació

Si el client revoca aquest contracte, GTEKNICS ha de retornar tots els pagaments que el client ens hagi satisfet, inclosos costos de lliurament (excepte aquells costos addicionals que resultin del fet que el client hagi optat per una mena de lliurament diferent al tipus estàndard més econòmic ofert per nosaltres), sense demora i en un termini de catorze dies com a més tard a partir del dia en què nosaltres hàgim rebut el comunicat sobre la revocació d’aquest contracte. Per a realitzar la devolució utilitzarem la mateixa forma de pagament que el client hagi triat en la transacció original, tret que s’hagi acordat explícitament una cosa diferent; en cap cas se li facturaran contraprestacions al client per aquesta devolució. Podrem rebutjar o denegar la devolució fins que hàgim rebut de tornada la mercaderia o bé fins que el client hagi aportat el comprovant de l’enviament de devolució de la mercaderia, en funció del termini que es produeixi abans.

El client ens haurà d’enviar de tornada o lliurar les mercaderies sense demora i, en qualsevol cas, com a més tard en un termini de catorze dies a partir del dia en què ens informi sobre la revocació d’aquest contracte. El termini es considerarà respectat, si el client envia les mercaderies abans del venciment del termini. Les despeses de devolució, seran a càrrec del client, tret que la mercaderia sigui defectuosa.

3.3.- Exclusió del dret de revocació

No serà procedent dret de revocació algun en els casos següents:

  • lliurament de mercaderies que no estiguin prefabricades i per a la fabricació de les quals la selecció o determinació individual per part del consumidor sigui decisiva o que estiguin clarament fetes a mida dels requisits personals del consumidor,
  • lliurament de mercaderies segellades que per motius de protecció de la salut o d’higiene no siguin aptes per a devolució quan s’hagi llevat el segellament després del lliurament
  • lliurament d’enregistraments d’àudio o vídeo o bé programes informàtics en un embalatge segellat quan el segellament s’hagi llevat després del lliurament,
  • lliurament de periòdics, revistes o publicacions gràfiques, a excepció dels contractes de subscripció.

 

4.-  Responsabilitat per defectes

S’aplicaran les normes legals sobre responsabilitat per defectes. Es remet als drets jurídics de garantia del consumidor conforme a la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

 1. En cas que el client sigui un consumidor: En el cas de mercaderia usada, el termini de prescripció per a reclamacions per defectes serà d’un any a comptar des del lliurament de la mercaderia al client amb les restriccions enumerades en l’apartat següent.
 2. Les limitacions de responsabilitat i reduccions dels terminis de prescripció abans establertes no seran aplicable:
  • a articles que no hagin estat utilitzats en una construcció conforme a l’ús previst i que hagin ocasionat l’estat defectuós d’aquesta;
  • a danys i perjudicis derivats d’atemptats contra la vida, la integritat física o la salut deguts a un incompliment dolós o negligent de GTEKNICS o a un incompliment dolós o negligent d’un representant legal o una persona que actuï en nom de GTEKNICS;
  • a altres danys i perjudicis deguts a un incompliment dolós o greument negligent de GTEKNICS o a un incompliment dolós o greument negligent d’un representant legal o una altra persona que actuï en nom de GTEKNICS;
  • així com en cas que GTEKNICS hagi ocultat el defecte de manera dolosa.
 3. Perquè les reclamacions d’esmena de defectes siguin vàlides cal que el consumidor comuniqui el defecte a GTEKCNIS dins dels dos mesos següents a la detecció d’aquest.
 4. En cas que el client sigui un empresari,
  • s’exclou tot tipus de reclamació de danys i perjudicis per defectes menors
  • GTEKNICS podrà triar la forma d’emplenament posterior
  • el termini de prescripció per defectes serà d’un any a partir de la cessió de riscos.
  • el termini de prescripció no tornarà a córrer de nou si en el marc de la responsabilitat per defectes s’efectuï el lliurament de reposició d’un vici material.
 5. Quan el client sigui empresari, les limitacions anteriors dels terminis de prescripció no s’aplicaran a les pretensions d’indemnització per danys i perjudicis i per despeses que el comprador podrà fer valer segons les disposicions legals en l’apartat 6.

 

5.- Venciment i condicions de pagament

 1. Les factures de GTEKNICS s’hauran de pagar immediatament i sense cap descompte, sempre que no s’hagi estipulat una cosa diferent per escrit. El pagament es realitzarà en efectiu al lliurament. Les comandes amb pagament anticipat solament s’enviaran després d’haver rebut l’import de pagament. En la modalitat de pagament amb targeta de crèdit, el càrrec en compte pròpiament dit es realitzarà amb la confecció de la factura i l’expedició de la mercaderia. L’import total es reserva en la targeta de crèdit directament en enviar el client la comanda online.
 2. GTEKNICS es reserva el dret a rebutjar xecs i altres mitjans de pagament que no siguin en efectiu. L’acceptació se succeirà sempre i solament per mitjà del pagament. Els pagaments en moneda estrangera s’abonaran conforme al còmput bancari. Les comissions bancàries seran a càrrec del client.
 3. Si el client es demora en el pagament del preu de compra, durant la demora l’import d’aquest preu de compra reportarà uns interessos de tres punts percentuals sobre el tipus d’interès legal dels diners.

 

6.- Responsabilitat

GTEKNICS respondrà davant el client amb indemnització per danys i perjudicis per totes les seves obligacions contractuals, cuasicontractuales i legals,  de la següent forma:

 1. GTEKNICS respondrà de manera il·limitada sense importar la causa jurídica:
  • en cas de premeditació o negligència greu;
  • en cas de perjudici per a la vida, la integritat física o la salut per premeditació o negligència greu;
  • per responsabilitat obligatòria, per exemple, conforme al que es disposa en la Llei de responsabilitat per productes defectuosos.
 2. Si GTEKNICS  infringeix de manera negligent una obligació contractual essencial, la responsabilitat es limitarà als danys previsibles i típics d’aquests contractes, sempre que no respongui de manera il·limitada conforme a l’apartat 6.1. Les obligacions contractuals essencials són obligacions que li imposa el contingut del contracte al venedor per a aconseguir la finalitat d’aquest, el compliment de la qual és imprescindible per a la correcta execució del contracte i en l’observança ajustada del qual a dret pot confiar el client.
 3. En els altres casos, s’exclou la responsabilitat de GTEKNICS.
 4. La present normativa de responsabilitat s’aplicarà també en relació amb la responsabilitat de GTEKNICS pels seus auxiliars o representants legals.

 

7.- Dret i jurisdicció aplicables

 1. Si el client obra com a consumidor conforme a l’apartat 1.1, totes les relacions jurídiques entre les parts es regiran pel Dret nacional de l’Estat en què el client posseeixi la seva residència habitual, excloent la Convenció de les Nacions Unides sobre la venda internacional de béns mobles, i la jurisdicció exclusiva per a tots els litigis derivats d’aquest contracte serà la del domicili del client.
 2. Si el client obra com a comerciant conforme a l’apartat  1.1, totes les relacions jurídiques entre les parts es regiran pel Dret nacional de l’Estat en què GTEKNICS tingui el seu domicili social, excloent la Convenció de les Nacions Unides sobre la venda internacional de béns mobles, i la jurisdicció exclusiva per a tots els litigis derivats d’aquest contracte serà la del domicili social de GTEKNICS.

 

8.- Resolució alternativa de litigis

El venedor no queda obligat i, en principi, no està disposat a participar en un procediment de resolució de litigis davant un òrgan d’arbitratge.

 

9.- Disposició final

En cas de no ser aplicable, pel motiu que fos, alguna de les presents disposicions, això no afectarà l’eficàcia de les restants disposicions.

 

Titular: Comercial de Productes d’Instal·lacions Gteknics, SLU
Adreça fiscal: Pol. Ind. Les Comes. C/ Alemanya, 25 – 08700 Igualada. Barcelona (España)
Contacte: gteknics@gteknics.com Telefono: 93-808 84 02
Dades registrals: Registro Mercantil de Barcelona, Volumen 39260, Folio 0165, Hoja 34413 CIF: B64406648